Mobning digitalt

Introduktion

I ’Mobning digitalt’ får eleverne viden om mobning digitalt og bliver præsenteret for konkrete forslag til, hvad de kan gøre, hvis de oplever eller er vidner til mobning online. Forløbet tager ca. 1-2 lektioner at gennemføre.

Formål

Formålet med forløbet Mobning digitalt er at forebygge mobning digitalt og give eleverne konkrete handlemuligheder, så de har ideer til, hvad der kan hjælpe, når der opstår mobning.  

I forløbet skal eleverne: 

 • blive bedre til at genkende, tage afstand fra og i stand til at bekæmpe mobning.
 • forholde sig kritisk til skolens antimobbestrategi.

Fælles mål:
Arbejd fx med Mobning digitalt som en del af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab under kompetenceområdet 'Sundhed og trivsel'. Forløbet kan også indgå i dansk under kompetenceområdet ’kommunikation’.

OBS

Dette kan være et sårbart emne og nogle sårbare aktiviteter. Forløbet er kun egnet forebyggelse af digital mobning i klasser, hvor du vurderer, at klassens fællesskab er trygt for alle at være i.  

Hvis du har mistanke om mobning i klassen, skal du i stedet sammen med dit team aftale, hvordan I vil undersøge situationen nærmere, så I på et godt grundlag kan planlægge hvilke tiltag, der er brug for. Husk også at orientere ledelsen og at informere elever og forældre om, at I har særligt fokus på klassens trivsel og fællesskab!

Hvis du har en fornemmelse af, at der er elever, som kan komme i klemme ved at tale om de her ting, skal du være varsom med at tage emnet op i plenum. 

Her kan du i stedet gennemgå faktateksten om mobning (se den blå boks nedenfor) eller vise dem og efterfølgende bede dem individuelt om at skrive en kort stil til dig, som du giver dem en fortrolig tilbagemelding på. I stilen kan eleverne fx skrive, om de oplever, at der er nogen i klassen, som er udsat for mobning eller lignende, og hvordan de oplever stemningen og fællesskabet i klassen.  

Husk at fortælle eleverne, at I ikke kommer til at tale om stilene i fællesskab, men at de hver især får en personlig tilbagemelding, og at du måske vil tale med de andre lærere om dem, hvis noget overrasker dig. 

Aktivitet 1

Walk and talk – om mobning og mobning digitalt

30 minutter

Læg ud med en 'walk-and-talk' på fem-syv minutter, hvor eleverne i par, som du på forhånd har sat sammen, går en kort tur og taler om, hvad de mener, mobning er. 

De kan fx drøfte:

 • Hvad er drilleri? 
 • Hvad er mobning? 
 • Hvad er forskellen på drilleri og mobning? 
 • Hvad er mobning digitalt? 

Lav herefter en fælles brainstorm på tavlen om, hvad mobning er.

Viden fra en forsker i mobning

Mobning er ikke det samme som almindeligt drilleri. Mobning er fx, når en gruppe i længere tid forfølger eller udelukker en person. At blive mobbet over lang tid kan gøre skade og få store konsekvenser. 

Ifølge Professor og ekspert i mobning, Dorthe Marie Søndergård, sker mobning i klasser, hvor der er lav tolerance, ikke plads til forskellighed eller hvor elever er bange for at være udenfor.  

Mobbeforskningen har vist, at mobbemønstrene godt kan være mere ’flydende’ end definitionen lægger op til. I de tilfælde kan mobning være sværere at genkende, fordi det måske ikke altid går ud over den samme person, og fordi eleverne ofte vil bortforklare de konkrete episoder med udsagn i stil med: - ’Det var bare for sjov’ eller ’sådan taler vi bare til hinanden- vi mener ikke noget med det’.  

Diskutér efterfølgende i fællesskab: 

 • Hvordan minder mobning digitalt om mobning i eksempelvis skolegården? 
 • Hvordan er mobning digitalt anderledes end mobning, der foregår på skolen? 

Vigtige pointer: 
Mobning er altid alvorligt, hvad enten det foregår på nettet eller i skolegården. Før i tiden, skete mobning mest i skolen, men i dag hvor mobiler og computere er online hele tiden, kan mobningen føles værre 

Mobning digitalt er anderledes end mobning i skolen, fordi:

 • Den, det går ud over, aldrig har fred fra mobningen. - Det kan også ske, mens man ligger i sin egen seng. 
 • Mobbebeskeder kan blive delt hurtigt og bliver måske set af mange. - Uvisheden over hvem, der har set detgør det ofte endnu mere ubehageligt. 
 • Man kan ikke altid finde ud af, hvem der står bag. – Ikke at vide, hvem eller hvad man er oppe imod, er ofte ekstra stressende. 
 • Det er tit usynligt for de voksne, så det kan være sværere at få hjælp. 

Aktivitet 2

Forhold jer til skolens strategi

30 minutter

Det kan godt lade sig gøre at stoppe mobning digitalt, men det tager tid og er komplekst. Skolens antimobbestrategi er til for at hjælpe med at beskytte eleverne mod al slags mobning.  

Vidste du, at...

Siden 2017 har det været lovpligtigt for alle skoler i Danmark, som en del af deres værdisæt, at have en offentlig tilgængelig antimobbestrategi. Den skal sikre, at medarbejdere har en fælles retning, hvad angår at beskytte eleverne mod mobning. Strategien skal også indeholde en strategi mod digital mobning.   

Brug 10-15 minutter på sammen med eleverne at besøge jeres skoles antimobbestrategi og find ud af, hvad der er skrevet om mobning og mobning digitalt.

Spørg eleverne om: 

 • De synes, det er skrevet i et sprog, de forstår? 
 • Hvad de lægger mærke til i skolens antimobbestrategi? 
 • De synes, der er noget der mangler, eller som klassen gerne vil sætte fokus på?  
 • De har konkrete forslag til nye formuleringer/ ændringer? 
 • De tænker, at elevrådet bør sætte strategien på dagsordenen? 

Du kan evt. slutte af med, at eleverne i en hemmelig afstemning forholder sig til skolens strategi, som den er nu og foreslå, at I bagefter viser det til skolelederen. 

Eleverne skal så på en post it med et tal fra 1-5 angive, hvor god de synes strategien er. (1 er virkelig dårlig og 5 er virkelig god.)  

Sortér stemmerne og lav derefter et søjlediagram med elevernes post it’s, der viser fordelingen af stemmer. (I kan fx klistre dem på en planche eller et flip over papir)  

Når resultatet er klart, kan I runde af med at aftale om eleverne synes, at jeres skoleleder skal se søjlediagrammet. Hvis der er stemning for at videregive resultatet, aftaler I desuden, hvem der skal gå videre med det (dig eller måske et par af eleverne?) samt hvad I vil fremhæve af pointer i den forbindelse. 

Aktivitet 3

Gode råd

25 minutter 

Læs nedenstående case højt for klassen og bed derefter eleverne i mindre grupper om at finde tre gode råd til Elias, og tre ting, som de synes, at Elias klassekammerater skal gøre. 

Case om Elias

Da Elias var mindre, lagde han en masse Youtube videoer op, hvor han skød til måls med viskelædere efter sin søsters bamser. Når ikke han ramte, skulle han bælle et stort glas saftevand på under 5 sekunder. Videoerne var ret akavede og Elias fik heller ikke særlig mange likes. Derfor droppede han også hurtigt projektet og glemte alt om sin gamle Youtube-kanal lige indtil nogen fra hans parallelklasse opdagede den 

Pludselig blev videoerne sendt rundt og nærmest fra den ene dag til den anden begyndte folk på skolen at fnise, når de så ham på gangene. Han fik også mange kommentarer og en dag oplevede han at der var nogen, han slet ikke kende, som kylede viskelædere efter ham.  

Så snart det gik op for Elias, hvad der var sket, forsøgte han at logge på sin gamle Youtube-konto for at slette videoerne, men han kunne ikke huske sine loginoplysningerne Han anmeldte derfor videoerne for at få Youtube til at fjerne dem, men det skete der ikke noget ved  

Først håbede Elias, at det ville stoppe efter et par dage, men det er der ikke noget, som tyder på, at de gør…  

(Denne case er inspireret af en virkelig historie fra SletDet Rådgivningen. Elias er et opdigtet navn.)  

 • Så hvad synes I, at Elias skal gøre?  
 • Og hvad tænker I, at hans klassekammerater burde gøre?

Afslut forløbet med at kigge på Red Barnets forslag til, hvad eleverne kan gøre, hvis de oplever mobning. Du kan fx gennemgå rådene på smartboardet og spørge eleverne om, hvad de ser af fordele og udfordringer ved de enkelte råd.  

 • Kontakt den, der bliver mobbet og sig, at du ikke synes, det, der skete, er okay! Når man er uden for fællesskabet, har man brug for nogen, der vil tale med én. Så tal eller send en sød besked, hvis du er vidne til, at nogen bliver holdt udenfor. På den måde viser du personen, at han/ hun ikke står alene. 
 • Fortæl om mobningen til lærere og forældre. Bliv ved med at sige til dem, at de skal hjælpe med at ændre situationen. Du kan også gå til skolelederen – som har det øverste ansvar for at ingen på skolen bliver mobbet! 
 • Sig fra, hvis du oplever eller hører noget, der ikke er ok. 
 • Fortæl det til nogen, du stoler på, hvis du selv bliver mobbet. Også selv om det kan gøre ondt at snakke om. 
 • Tæl til ti, før du sender et billede videre eller kommer med hurtige kommentarer – tænk først over på, om det kan det være sårende for nogen! 
 • Husk, at beskeder kan opfattes meget anderledes, end de er tænkt. Søg evt. rådgivning ved at ringe til eller chatte med SletDet-rådgivningen.

Til forældre

Orientér forældrene om, at I har talt om mobning/digital mobning i klassen og link evt. til filmen 'Hvorfor opstår mobning?' som er en letforståelig gennemgang af, hvorfor der kan komme grobund for mobning og lidt om de voksnes ansvar. Du kan også altid guide dine elevers forældre ind til Red Barnets Forældresite, hvor de kan finde information, gode råd, spil mv. omkring børn og unges digitale liv. 

Øvrige materialer