Lektion #1

Fælles grundregler

INTRODUKTION
Over fire lektioner skal I i klassen undersøge emnet digitale sexkrænkelser, og hvordan disse krænkelser kan foregå. Et emne som dette kan være følsomt og vanskeligt at tale om. Derfor er det vigtigt, at eleverne i klassen bliver enige om, hvordan de kan tale sammen, så alle kan føle sig trygge i undervisningen.

FORMÅL
I aktiviteterne skal eleverne i fællesskab finde frem til fælles grundregler, der sikrer, at samtalerne og diskussionerne om vanskelige og følsomme emner foregår på en tryg og respektfuld måde. Derudover skal eleverne komme med forslag til, hvilken rolle de ønsker, du som fagperson skal have.

LÆRINGSMÅL
At blive enige om et sæt regler, som klassen skal følge for at skabe et trygt klasserum, hvor alle kan ytre sig.

FOKUSORD
Klassemiljø, tryghed, respekt, forventninger. 
 

Hent Lektion #1 - Fælles grundregler som pdf

 

MÅLGRUPPE OG FAG
Lektionens indhold er henvendt til elever i udskolingen. Aktiviteternes faglige indhold spiller sammen med fagene:

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Dansk
 • Understøttende undervisning.

DE FYSISKE RAMMER
Bestem på forhånd, om du vil ændre elevernes pladser eller selve opsætningen i dit klasseværelse. Læs mere i lærervejledningen under afsnit ’Rammerne for undervisningen’.

MATERIALER
Post-its.

Note til fagpersoner

Gennemgå undervisningsvejledningen, og få yderligere viden om digitale sexkrænkelser og undervisning i emnet. Overvej, hvordan I på jeres skole skal forholde jer, hvis en eller flere elever er involveret i en digital sexkrænkelse.

Find inspiration i materialet Digitale sexkrænkelser - At forstå, forebygge og håndtere. Skolens guide til at håndtere digitale sexkrænkelser

Starter

5 minutter

Forklar eleverne, at I gennem fire moduler skal arbejde med digitale sexkrænkelser. Før I for alvor går i gang med at arbejde med temaet, er det vigtigt med nogle fælles grundregler, så alle kan føle sig trygge. Det skal I arbejde med i dag. Forklar, at I lægger ud med en startøvelse, som handler om sociale medier, så du som fagperson kan lære lidt om, hvordan man som ung bruger nettet.

 • Bed eleverne om at skrive ned på Post-its, hvilke sociale medier og andre digitale platforme de bruger mest (fx Snapchat, Facebook, spil, mail).
 • Bed herefter eleverne om at hænge deres Post-its op på en væg i klassen.
 • Se i fællesskab på de ophængte Post-its, og undersøg, hvilke sociale medier og digitale platforme der går igen.
 • Tal med eleverne om, hvad de bruger de digitale platforme til, og hvad de bedst kan lide ved at være på nettet.

Aktivitet 1

20 minutter

Inddel eleverne i grupper af fire.

 • Bed grupperne diskutere og finde frem til, hvilke grundregler de synes er vigtige, at alle overholder, når klassen
  skal tale om digitale sexkrænkelser. Forslag til grundregler skrives på et stykke papir.
 • Bed eleverne om at formulere deres forslag positivt og være så konkrete som muligt. Hvis de fx skriver Vi vil
  ikke være respektløse, så bed dem om at omformulere til fx Vi vil respektere hinanden, og bed dem om at
  konkretisere, fx ved at lytte til hinanden og lade hinanden tale færdig.
 • Grupperne fremlægger på skift deres forslag for resten af klassen. Ved fremlæggelsen er det vigtigt, at resten af
  eleverne kan bakke op om og respektere gruppens forslag.
 • Skriv gruppernes forslag til grundregler på en fælles planche, som kan hænges op et synligt sted i klassen.

Planchen kan bruges som et aktivt værktøj, som du kan referere til, hvis der opstår situationer, hvor enkelte eller
flere elever ikke overholder de regler, I er blevet enige om. Start evt. de følgende moduler ud med at genbesøge
jeres fælles grundregler.

Tal med eleverne om vigtigheden af ikke at fortælle meget personlige ting om sig selv, som man kommer i tanke om i forbindelse med undervisningen om digitale sexkrænkelser.

Fortæl eleverne, at de altid kan henvende sig til en af jer voksne efter undervisningen, hvis de gerne vil tale om nogle af deres tanker, følelser eller oplevelser. Gør det klart for eleverne, hvorhenne og hvornår I er til rådighed.

 

Forslag til aftaler, der kan indgås:

 • Alle må stille spørgsmål, og man må spørge om alt (så længe det ikke er private eller grænseoverskridende
  spørgsmål).
 • Alle har ret til at sige til og fra. Man kan altid sige ”det har jeg ikke lyst til at svare på” (man skal kun dele det med gruppen, man har lyst til).
 • Alle har ret til at have deres egen mening; man behøver ikke at være enige.

Aktivitet 2

15 minutter

 • Lad eleverne gå tilbage i deres grupper, og bed dem om at tale sammen om, hvilken form for hjælp og støtte de gerne vil have fra dig som fagperson, når I skal arbejde med digitale sexkrænkelser, og hvad der er vigtigt for dig som fagperson at huske på.
 • Lav en fælles opsamling i klassen efter cirka fem minutter.
 • Lad eleverne på skift komme med kommentarer til, hvordan du kan støtte og hjælpe i forbindelse med arbejdet med emnet digitale sexkrænkelser.
 • Notér elevernes ønsker på planchen med klassens grundregler.

Fælles afslutning

Fortæl eleverne, at du som udgangspunkt vil holde alt det, I taler om i klassen, fortroligt og ikke diskutere det, I taler om, med personer uden for klassen. Dog er du også nødt til at fortælle, at du som voksen og fagperson er forpligtet til at følge op på alt, der kan udgøre en risiko for deres sikkerhed og trivsel. Derfor vil du også være nødt til at handle på eventuelle oplysninger om, at en elev udsættes for seksuelle krænkelser.

5 minutter

Bed eleverne om at stille sig i en cirkel og tage hinanden i hånden.

 • I skal nu alle sammen give hinanden håndtryk på de fælles grundregler, I har lavet for klassen.
 • Du starter runden ved at vende dig mod eleven til venstre for dig. Få øjenkontakt med eleven, og giv vedkommendes hånd et tryk. Eleven vender sig nu mod personen til venstre, får øjenkontakt, giver hånden et tryk osv. Håndtrykket skal sendes hele vejen rundt i cirklen.
 • Tak eleverne for deres bidrag til det første modul, og forklar, at I næste gang skal se nærmere på, hvad digitale sexkrænkelser er.