Sådan bruger du materialet

ALLE SAMMEN er delt op i fem grupper 

Inden for hver gruppe gives der konkrete redskaber i form af øvelser og inspiration til, hvordan henholdsvis ledelsen og lærere og pædagoger kan arbejde med at skabe resiliensfremmende miljøer i praksis. Det er vigtigt ikke at være for overambitiøs, når I starter, da kulturændringer tager tid og kræver omtanke. Udvælg de redskaber, som giver mening for jeres skole nu, og byg så gradvist på over tid, når det giver mening. Redskaberne kan benyttes som enkeltstående øvelser og inspiration, men hænger også sammen som hele kapitler. Alle fem grupper danner en sammenhængende helhedsindsats, som kan benyttes af de skoler, der måtte ønske at drage inspiration fra alle områder. Det er samspillet mellem børn, voksne og lokalsamfund, der skaber en kultur, som styrker social resiliens på hele skolen.

Grafik - Sådan bruger du materialet Alle Sammen

Ledelse

Skolens børnesyn. Få udviklet og skærpet skolens børnesyn.

Skolens arbejde med de 10 resiliensfremmende grundingredienser. Udvælg skolens fokusområder i arbejdet med resiliensfremmende miljøer, og skab en plan for, hvordan dette omsættes til praksis.

Gør det usynlige synligt – isbjergøvelsen. Undersøg, om jeres praksis faktisk hænger sammen med jeres værdier.

Skolens trivselsplan – er vi der, hvor vi gerne vil være? Skab en oversigt over det, skolen allerede gør for at skabe trivsel, og brug det til at inspirere hinanden internt.

Refleksionsøvelse om skolens kultur. Skab refleksion over personalets interne kultur, herunder synet på børn og forældre.

Refleksionsøvelse om tanker, følelser og reaktioner. Sæt gang i egne og fælles refleksioner og diskussioner over, hvordan de tanker, vi har om børn, forældre og kolleger, påvirker vores følelser og reaktioner.  

Pædagoger og lærere

Refleksionsøvelse med dilemmakort. Styrk refleksionsarbejdet vedrørende professionelle relationskompetencer og egen hverdagspraksis.

Udvikling af relationskompetencen min tilgang til børnene. Selvobservation og kollegial sparring på konkrete hverdagshandlinger i relationer til børn, forældre og kolleger.

Relationscirklen. Vær med til at sikre, at alle børn har tætte relationer til personalet på skolen – som minimum til én voksen.

VækstModellen. Skab handlingsorienterede og ansvarstagende samtaler med børn, forældre, i teams og så videre på et værdsættende grundlag. 

Børnesamtaler med fokus på børnenes sociale trivsel og relationer i klassen. Få et mere nuanceret overblik over alle børnenes trivsel, og hvordan klassens fællesskab fungerer. 

Børnene på skolen

Klassesamtale om klassens værdier. Få lavet en flot plakat med de vigtigste værdier for klassen og handlinger, børnene selv kan gøre i hverdagen for at understøtte dem.

Det gode frikvarter. Arbejd systematisk med at skabe gode frikvarterer, som skaber muligheder, der gør det let for alle at deltage i aktiviteter.

Venskabsklasser. Skab skolemakkere og relationer mellem klasser for herigennem at styrke fællesskabet på tværs af klasser og årgange.

Tolerancestyrkende aktiviteter. Eleverne skaber plads til forskellighed og kan se styrken i diversitet.

Cases til arbejdet med resiliensfremmende miljøer. Giv børnene mulighed for at omsætte (nogle af) de 10 resiliensingredienser til praksis og reflektere over, hvad de betyder for styrkelse af fællesskabet i børnenes hverdag.

Forældre

Forældregruppens arbejde med de 10 resiliensfremmende grundingredienser. Forældre laver guidelines for samarbejde gennem udvælgelse af 3-4 grundingredienser med tilknyttede handlinger i skole-hjem-samarbejdet.

Forældreguide, når børn har konflikter med hinanden. Forældrene får et redskab til, hvad de kan gøre, når deres børn har konflikter med hinanden.

Dilemmakort til forældrene om forældres rolle i resiliensfremmende miljøer. Alle forældre bliver mere fortrolige med de 10 grundingredienser i resiliens, og en dialog om børns (og forældres) hverdagsdilemmaer bliver startet. 

Lokalsamfund

Mit nærområde. Giv børnene mulighed for at skabe overblik over deres lokalsamfunds ressourcer og identificere eventuelle udfordringer, samt hvad de selv kan gøre for at gøre lokalsamfundet mere børnevenligt.

Planlægning af projekt med arbejdsark. Støt børnene i at planlægge konkrete projekter i lokalområdet med udgangspunkt i øvelsen 'Mit nærområde', og styrk deres oplevelse af ejerskab og overblik over indsatser.

Fritidsaktiviteter i mit område. Styrk børnenes kendskab til lokalområdet og til, hvilke typer af fritidstilbud der er i lokalområdet.